top of page

Privacyverklaring Van den Bos Advocatuur

 

Algemeen

Van den Bos Advocatuur verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. In deze verklaring informeren wij u over welke gegevens wij over u verzamelen en gebruiken, voor welke doeleinden wij dit doen, welke rechten u heeft, en hoe u deze ten aanzien van ons kan uitoefenen.

 

Van den Bos Advocatuur respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Van den Bos Advocatuur verwerkt.

 

Van den Bos Advocatuur is verantwoordelijk voor de verwerkingen die in deze privacyverklaring aan de orde komen. Van den Bos Advocatuur beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze.

 

Doel verwerking persoonsgegevens

Van den Bos Advocatuur verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

    •       het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst
             en het voeren van (gerechtelijke) procedures

    •       het innen van declaraties

    •       advisering, bemiddeling en verwijzing

    •       voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Van den Bos Advocatuur verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

    •       Uw naam

    •       Contactgegevens

    •       E-mailadres

    •       Telefoonnummer

    •       Postadres

    •       Financiële gegevens

    •       Bankrekeningnummers

    •       Zakelijke gegevens

    •       Alle relevante informatie, al dan niet persoonsgebonden, die noodzakelijk is voor de behandeling van uw dossier

 

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Van den Bos Advocatuur omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt (waaronder wederpartijen), of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

 

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Van den Bos Advocatuur verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

    •       wettelijke verplichting

    •       uitvoering van een overeenkomst

    •       verkregen toestemming van betrokkene(n)

    •       gerechtvaardigd belang

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Van den Bos Advocatuur deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Van den Bos Advocatuur, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

 

Daarnaast kan Van den Bos Advocatuur persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

 

Met de derde partij die namens en in opdracht van Van den Bos Advocatuur uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Van den Bos Advocatuur ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Van den Bos Advocatuur hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Van den Bos Advocatuur gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Van den Bos Advocatuur in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Van den Bos Advocatuur bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

bottom of page